Obchodní podmínky

1. Obchodní podmínky serveru www.Skolyvprirode.com
    a) Provozovatelem internetového serveru Školyvpřírodě.com je fyzická osoba: Lukáš Hladík, Adresa: Harrachov 503, 512 46 Harrachov (dále jen jako "Provozovatel").

2. Vymezení pojmů
    a) Provozovatel: výše uvedená osoba provozující server www.Skolyvprirode.com a celý projekt www.Skolyvprirode.com
    b) Dodavatel: společnost zapsaná do databáze firem v rámci tohoto projektu.
    c) Uživatel: soukromá osoba využívající informace uveřejněné na tomto serveru ke svým soukromým účelům.
    d) Klient/zákazník: soukromá osoba či firma objednávající určité služby přes provozovatele tohoto serveru u dodavatelů zapsaných v databázi firem tohoto serveru.

 3. Poskytované služby
    a) Online internetový server se zaměřením na sektor cestovního ruchu. Server nabízí obsáhlou volně přístupnou databázi firem z oboru. Server je koncipován formou virtuálního internetového tržiště, kde se střetávají dodavatelé s klienty a opačně. Dodavatelé nabízejí své služby a klienti poptávají na základě uveřejněné nabídky těchto služeb. Server www.Skolyvprirode.com specializující se na českou klientelu, nabízí v převážné míře ubytovací zařízení vhodná pro školy v přírodě, lyžařské kurzy a pobyty matek s dětmi.

 4. Zápis do databáze
    a) Zápisem do databáze dodavatel dává automatický souhlas provozovateli tohoto serveru k volnému přístupu k informacím, která dodavatel poskytne v rámci provedené registrace. Všechny poskytnuté informace mohou být volně přístupné a poskytnuty třetí straně.
    b) Zápis do databáze je zcela zdarma.
    c) Členství Zdarma: podmínkou této spolupráce je uveřejnění odkazu serveru www.Skolyvprirode.com na stránkách dodavatele. U tohoto členství není možné registrovat jeden firemní zápis více nežli jedenkrát. Provozovatel tohoto serveru má možnost zrušit spolupráci s dodavatelem v rámci tohoto členství okamžitě, a to bez udání důvodu. Rozsah služeb tohoto členství je detailně popsán v ceníku služeb.

 5. Zprostředkování pobytů 
    a) Dodavatel má možnost zprostředkovávat pobyty pro koncového klienta.
    b) V rámci této spolupráce provozovatel uvádí kontaktní údaje na dodavatele. 
    c) Klient neobjednává služby u provozovatele serveru.
    d) Provozovatel serveru si v budoucnu vyhrazuje právo přijímat platby za zprostředkované pobyty od klienta nebo za uveřejnění prezentace.
    e) Po obdržení poptávky již server www.skolyvprirode.com do uzavírání služby nezasahuje.
    f) Klient nemá možnost reklamovat úroveň služeb u provozovatele tohoto serveru.
    g) Provozovatel tohoto serveru nenese jakoukoliv odpovědnost za objednané služby, které si klient objednává na vlastní nebezpečí.

 6. Odpovědnost
    a) Provozovatel nenese žádnou odpovědnost za obsah všech textů, e-mailů, přiložených souborů, poptávek, nabídek a dalších informací vkládaných jednotlivými dodavateli na server www.Skolyvprirode.com
    b) Provozovatel neposkytuje žádnou garanci za obsahovou správnost prezentací firem v databázifirem, a všech nabídek a poptávek uveřejněných na serveru www.Skolyvprirode.com
    c) Provozovatel se zavazuje vynaložit veškeré rozumné úsilí k zajištění obchodně nejvyšší možné správnosti informací zveřejněných na serveru www.Skolyvprirode.com. Nicméně Provozovatel nenese žádnou odpovědnost za aktuálnost, nepřesnost nebo použitelnost takových informací.
    d) Provozovatel nenese žádnou odpovědnost za odkazy na jiné webové stránky uveřejněné na serveru www.Skolyvprirode.com
    e) Uživatel bere na vědomí, že všechny služby v rámci serveru www.Skolyvprirode.com užívá na vlastní nebezpečí.

 7. Poplatky za služby
    a) Zápis do databáze firem, přístup k poptávkám, editace prezentace nejsou zpoplatněny.
    b) Všechny objednané služby jsou funkční nejpozději do 48hodin. 
 
 8. Ochrana osobních údajů
    a) Veškeré osobní údaje získané od dodavatele či klienta využívá provozovatel serveru pouze za účelem provozování tohoto serveru. 
    b) Vyplněním poptávkového formuláře dává uživatel/klient automatický souhlas provozovateli serveru k zasílání pravidelného newsletteru na jím uvedenou e-mailovou adresu. To samé platí při přihlášení se klientem do jakékoliv soutěže prezentované na tomto serveru.

 9. Obecné
    a) Provozovatel může ukončit členství (kdykoliv a bez udání důvodu) a to zasláním výpovědi Dodavateli 5 dnů před datem ukončení. 
    b) U výpovědi členství ze strany Dodavatele výpovědní lhůta činí 5 dnů od obdržení výpovědi Provozovatelem. Případné spory se řídí českým právním řádem.
    c) Všechny změny nebo dodatky musí mít písemnou formu, jinak jsou neplatné. 
    d) Registrací firmy či objednáním služeb ze strany dodavatele písemnou formou je vyjádřen bezpodmínečný souhlas s uvedenými obchodními podmínkami. 
    e) Provozovatel uveřejní Změnu OP alespoň 2 měsíce před účinností Změny OP. Provozovatel bude o takové Změně OP vhodným způsobem informovat. Návrh Změny OP bude obsahovat datum, od něhož nabývá daná Změna OP účinnosti. Platí, že dodavatel navrhovanou Změnu OP přijal v případě, že ji neodmítl. Dodavatel má právo návrh na Změnu OP odmítnout, a to písemně na adresu info@skolyvprirode.com. V případě odmítnutí Změny OP se má za to, že se současně skončí spolupráce mezi provozovatelem a dodavatelem. Dodavatel musí doručit písemné odmítnutí Změny OP provozovateli přede dnem, kdy má navrhovaná Změna OP nabýt účinnosti. 
    f) Další práva a povinnosti stran neupravené těmito podmínkami se řídí českým právním řádem. 

 
Tyto obchodní podmínky vstupují v platnost dne 25.8.2011.